Mikko Ketola

Mikko Ketola

Chief Risk Officer

+358 9 6817 8711

+358 40 545 2669

Tobias Ylömäki

Tobias Ylömäki

Risk Analyst

+358 9 6817 8774

+ 358 44 270 5908

Antti Orlimo

Antti Orlimo

Risk Analyst

+358 9 6817 8779

+358 50 413 2707