18.03.2020

Hyvä Asiakkaamme,

eQ Varainhoito pyrkii myös koronavirus –pandemian aikana mahdollisimman hyvään salkunhoitotyöhön, riskienhallintaan ja asiakaspalveluun. Kaikki yksikkömme toimivat normaalisti – osin etänä ja osin toimistolla. Mikäli tarve ilmenee, olemme valmiudessa etätyöhön kaikissa tiimeissä. Asiakastapaamiset toteutamme pääosin etäyhteyksillä.

Saat oman yhteyshenkilösi kiinni sähköpostitse tai puhelimitse koska tahansa ja koko eQ:n asiakkuustiimi palvelee. Pääosin ammattimaisista asiakkaista koostuva asiakaskuntamme on ainakin toistaiseksi ollut rauhallinen – koettuaan markkinamyllerryksiä myös aiemmin.

Olemme koonneet oheen salkunhoitotiimien lyhyen kommentin tilanteesta – joka toki elää päivittäin.

Korko- ja osakerahastot

Korko- ja osakemarkkinat ovat reagoineet koronavirusuutisiin ja öljyn hinnan romahtamiseen voimakkaasti. Osakkeet ovat länsimaissa laskeneet voimakkaasti, mutta myös nousupäiviä on nähty ja volatiliteetti on noussut finanssikriisin tasoille ja ylikin. Korkopuolella osa valtionlainoista toimii turvasatamana, mutta yrityslainoissa riskipreemiot ovat leventyneet ja likviditeetti on heikentynyt, osin merkittävästi. Keskuspankkien tukiostot turvaavat jatkossa velan uudelleenrahoituksen ja rauhoittavat velkamarkkinoita. Osakemarkkinoilla Aasiasta löytyy yhtiöitä, joiden osalta kriisi on jo rauhoittumassa ja tilanne normalisoitumassa. Vakavaraiset yhtiöt sietävät turbulenssia velkaantuneita paremmin. Viranomaispäätökset ja kriisin kesto ovat kuitenkin ratkaisevia etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. Markkinaheilunta jatkuu, kunnes tilanne selkiytyy. Sijoittajalta vaaditaan nyt kärsivällisyyttä sekä riskinsietokykyä. Asiakkaillamme on tyypillisesti hyvin mietitty ja hajautettu allokaatio sijoitussalkussaan.

Koronavirus on testi maailmantaloudelle ja terveysjärjestelmille. Onneksi keskuspankit toimivat nopeasti likviditeetin lisäämiseksi ja velkamarkkinoiden toimivuuden ja yritysten rahoituksen turvaamiseksi. Pankkien vakavaraisuusvaateita on helpotettu, jotta maksuja voidaan viivästää ja lainanantoa jatkaa. Myös finanssipolitiikka alkaa elvyttää voimakkaasti. Eurooppa on parhaillaan myrskyn keskellä ja USA siirtymässä siihen. Kiina ja Etelä-Korea ovat kuitenkin kannustavia esimerkkejä siitä, että tukitoimet kannattavat ja virustartuntojen hellittäessä aktiviteettikin alkaa asteittain palautua.

eQ Kiinteistörahastot

eQ Hoivakiinteistöt –rahaston vuokrasopimusten keskimaturiteetti on 10,1 vuotta ja eQ Liikekiinteistöt –rahaston 5,4 vuotta. Rahastojen vuokralaiskanta on hyvin hajautettu ja tilat ovat molemmissa rahastoissa lähes täysin vuokrattuja. Lyhyellä aikavälillä merkittävien negatiivisten vaikutusten todennäköisyys rahastojen vuokratuottoon tai kiinteistöjen hintoihin on maltillinen. Nyt koetussa markkinahäiriössä kiinteistösijoitukset tasapainottavat koko sijoitussalkkua ja lyhyellä tähtäimellä korrelaatio esimerkiksi osakemarkkinaan on pieni.

Mikäli koronan vaikutus talouskasvuun on pitkäaikaisempi ja/tai jyrkempi, tulevat vaikutukset kiinteistömarkkinaan likviditeetin ja vuokranmaksukyvyn kautta. Tältä osin kiinteistöt eivät sijoituskohteena ole irti reaalitaloudesta, vaan myös niissä nähdään negatiivisia tuottovaikutuksia. Aiemmissa kriiseissä kiinteistösijoitukset salkussa ovat kuitenkin tasapainottaneet koko salkun heiluntaa ja myös käyttäytyneet tasaisemmin kuin esimerkiksi osakkeet.

Private Equity –rahastot

eQ:n pääomasijoitusrahastoissa on rajallisesti altistumaa matkailun, vapaa-ajan tai raaka-aineita tuottaville toimialoille, jotka alkuvaiheessa ovat ajautuneet hankalimpaan tilanteeseen. Salkuissamme useat teolliset yhtiöt ovat maaliskuun jälkipuoliskolla viestineet tuotannon nopeasta palautumisesta Kiinassa. Juuri nyt merkittävimmät kysymysmerkit ovatkin Euroopan tilanteen kehittymisessä ja vaikutusten leviämisessä.

Listaamattomien yhtiöiden arvostustasot todennäköisesti reagoivat tilanteeseen seuraavien vuosineljännesten aikana. Vaikutukset tulevat määrittymään sekä operatiivisen toimintaympäristön, liiketoimintanäkymien että listattujen verrokkiyhtiöiden arvostustasojen kautta. Kokemuksemme aiemmista kriiseistä on, että pk-yhtiöihin keskittyneet buyout-rahastot ovat selvinneet nopeasta toimintaympäristön muutoksesta verrattain hyvin. Näitä yhtiöitä tukevat vahvat ja keskittyneet omistajapohjat. Lisäksi buyout-salkussa olevien yritysten arvostustasot ovat tyypillisesti listattuja verrokkiyhtiöitä selvästi maltillisempia. Myös yhtiöiden velkatasot ovat listayhtiöitä matalampia. Erityisesti jälkimarkkinoilla tulemme todennäköisesti näkemään mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia.

Private Credit

eQ:n private credit –rahastot sijoittavat pääosin ns. senior –lainoihin. Salkunhoitajamme MV Credit Lontoosta toteaa, että sijoituskohteena olevien yhtiöiden taseet ovat pääosin vahvassa kunnossa ja koronan vuoksi vaikeuksissa olevilla toimialoilla sijoituksia on vähän. MV:n lainaottajista peräti 40 %  toimii terveydenhuoltosektorilla ja 30 % digipalveluissa. Lisäksi MV:n strategiana on ollut välttää syklisiä yhtiöitä. Salkku joutuu toki korona-markkinan testiin, mutta toimialajakauma, senioriteetti ja MV;n pitkä kokemus ovat hyviä asioita. Koska rahastoissa on vielä sijoittamatonta kapasiteettia, markkinatilanne luo myös houkuttelevia ostotilaisuuksia.

Toivotamme Sinulle voimia ja terveyttä tämän yllättävän epidemian aikana. Vaikka emme toistaiseksi tapaa asiakastilaisuuksissa ja saman pöydän ympärillä, pidetään silti yhteyttä – ja huolta toisistamme.

Terveisin,

Koko eQ:n tiimi