11.12.2023
Markkinointiviestintää

eQ:n kiinteistörahastojen kuulumiset

eQ:n kiinteistörahastojen kolmannen kvartaalin tuotto oli eQ Liikekiinteistöt -rahastossa -4,35 %* ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastossa -4,16 %*. Negatiiviset tuotot johtuivat siitä, että käyttämämme ulkopuoliset kiinteistöarvioitsijat laskivat kiinteistöjen arvoja (ts. nostivat kiinteistöjen tuottovaadetta). Arvioitsijat arvioivat kiinteistöjä periaatteella, että ne ovat sen ajanhetken parhaita arvioita arvoista. Myös lainojen korkokustannusten nousulla on ollut vaikutusta tuottoihin.

Vuosi 2023 tulee kokonaisuudessaan olemaan negatiivisen tuoton aikaa eQ:n kiinteistörahastoille. Yleisesti kiinteistömarkkinan osalta olemme sitä mieltä, että korkotason laskiessa kiinteistömarkkinan tilanne vakautuu ja odotamme vuodesta 2024 selvästi parempaa.

Rahastojen omistamat kiinteistöt ovat nykyaikaisia, laadukkaita ja sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa. Niiden toiminta on hyvällä sekä kestävällä pohjalla. Rahastoilla on vahvat vuokratuotot ja vuokralaiset. Vuokrausaste on korkea (92-97%) ja vuokrasopimukset ovat pitkiä. Kiinteistöjen kehityshankkeet tuottavat kehityskatetta sekä uutta kassavirtaa rahastoille.

eQ:n Yhteiskuntakiinteistöt ja Liikekiinteistöt –rahastot ovat jälleen auki merkinnöille 31.12.2023.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
30.9.2023
eQ Liikekiinteistöt
 
30.9.2023
Tuotto perustamisesta: + 7,7 %* p.a.
(perustettu 1.7.2012)

Kiinteistövarallisuus: 2 125  MEUR **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 9,3 v***
Vuokrausaste: 97 %
Alkutuotto: 5,6 %
Kohteet: 135 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
Tuotto perustamisesta: + 6,9 %* p.a
(perustettu 31.12.2014)

Kiinteistövarallisuus: 1 277 MEUR **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,6 v***
Vuokrausaste: 92 %
Alkutuotto: 6,1 %
Kohteet: 49 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
*Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tuleviin tuottoihin vaikuttavat nettovuokratuoton lisäksi kiinteistöjen arvonkehitys ja rahaston kulut.
eQ Yhteiskuntakiinteistöt:2013 12,1%, 2014 6,4%, 2015 8,2%, 2016 9,8%, 2017 10,1%, 2018 9,2%, 2019 9,1%, 2020 9,0%, 2021 8,2%, 2022 8,2%, 1-9/2023 -5,5%
eQ Liikekiinteistöt:2015 9,8%, 2016 10,5%, 2017 10,7%, 2018 7,2%, 2019 7,7%, 2020 4,6%,
2021 8,9%, 2022 6,9 %, 1-9/2023 -6,2
**Ulkopuoliset arvioitsijat arvostavat rahastojen kiinteistöomaisuuden neljännesvuosittain
***Sisältäen rakenteilla olevien hankkeiden vuokrasopimukset

Riskit
Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika eQ:n kiinteistörahastoihin on vähintään viisi vuotta. Rahastojen perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lunastuspalkkiota.

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä. Kiinteistörahastojen arvot voivat laskea ja rahaston ottama velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista. Rahastoihin liittyy myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Rahasto voi joutua keskeyttämään rahaston lunastukset. Riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä. Pyydämme ystävällisesti tutustumaan niihin huolellisesti.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt, rahastoesite
eQ Liikekiinteistöt,rahastoesite

Gresp 2023

Vastuullisuus

Rahastojen omistamien kiinteistöjen vastuullisuus etenee vahvasti haluamaamme suuntaan. Rahastojen GRESB tuloksissa tapahtui parannusta kautta linjan. eQ Liikekiinteistöissä saavutettiin ensimmäisen kerran 4 tähteä ja eQ Yhteiskuntakiinteistöissä 3 tähteä (1 piste alle 4 tähden).

Tuotonjako 2024

Osuudenomistajille jaetaan tuottona heidän omistustensa suhteessa vuosittain yhdessä tai useassa erässä yhteensä vähintään määrä, joka on kolme neljäsosaa (3/4) Rahaston edellisen tilikauden voitosta, pois lukien realisoitumattomat arvonmuutokset. Tuotto lasketaan rahaston vuodenvaihteen arvosta. Rahastoyhtiön hallitus päättää osuudenomistajille jaettavan tuoton lopullisen määrän ja tieto julkaistaan nettisivuillamme vähintään kaksi viikkoa ennen irtoamispäivää (31.3.2024).

Lainoitusaste

eQ:n kiinteistörahastoissa rahoitus on järjestetty sekä kiinteäkorkoisella joukkolainalla että vihreänä pankkilainana. Lainoissa on noin 50 %:n korkosuojaus. eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahastolla vieraan pääoman osuus on tällä hetkellä noin 35 % ja eQ Liikekiinteistöt –rahastolla noin 45 %. Lainat ovat erimittaisia ja sopimukset ovat erilaisia ja eri ehdoilla, minkä tarkoituksena on ennakoida ja hallita rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Vuokraus Q3/2023

eQ Liikekiinteistöt
Vuokrasopimuksia yhteensä 17 008 m²
• 2 048 m² uusia ja
• 14 960 m² jatkettuja vuokrasopimuksia

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
Vuokrasopimuksia yhteensä 15 658 m²
• 1 281 m² uusia ja
• 14 377 m² jatkettuja vuokrasopimuksia

eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahasto myi 15 kiinteistöä 75 miljoonalla eurolla

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on myynyt 15 palveluasumiskiinteistöä Northern Horizonin edustamalle rahastolle. Kauppahinta on 75 miljoonaa euroa.

Lue lisää


Tämä uutiskirje on eQ:n kiinteistörahastojen markkinointiviestintää. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä erikoissijoitusrahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan.