Riskienhallinta ja valvonta

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Taloudellisen raportointiprosessin tavoitteena on tuottaa ajantasaista taloustietoa ja varmistaa, että päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon. Tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätös ja osavuosikatsaukset laaditaan sovellettavien lakien, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Taloudellisen raportointiprosessin avulla tuotetaan eQ-konsernin kuukausi- ja neljännesvuosiraportit. eQ-konsernin tulosta ja taloudellista kehitystä käsitellään kuukausittain konsernin johtoryhmässä.  Konsernin johto esittelee vuosineljänneksittäin eQ Oyj:n hallitukselle laskelmat konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. eQ Oyj:n hallitus valvoo, että taloudellinen raportointiprosessi tuottaa laadukasta taloudellista informaatiota.

Konsernin tytäryhtiöt raportoivat tuloksistaan emoyhtiölle kuukausittain. Konsernin tytäryhtiöiden kirjanpito hoidetaan pääosin keskitetysti konsernin taloushallinnossa. Tämä auttaa konsernitasolla varmistumaan siitä, että taloudellinen raportointi konserniyhtiöistä on luotettavaa. Konsernin osavuosikatsaukset ja tilinpäätös laaditaan IFRS -raportointistandardien mukaisesti. Konsernin taloushallinto seuraa IFRS -standardeissa tapahtuvia muutoksia.

Taloudellisen raportoinnin riskien hallitsemiseksi yhtiössä on kehitetty riskiarviointien perusteella valvontatoimenpiteitä, joilla varmistutaan taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta. Yhtiöissä on käytössä muun muassa erilaisia täsmäytyksiä, varmistuksia ja analyyttisiä toimenpiteitä. Konsernin taloushallinto tekee kuukausittain tuloslaskelman ja taseen erien analyyseja sekä yritys- että segmenttikohtaisesti. Lisäksi tehtävät liittyen vaarallisiin työyhdistelmiin on eriytetty ja käytössä on asianmukaiset hyväksymismenettelyt ja sisäiset ohjeistukset. Raportoinnin luotettavuutta tukevat myös raportoinnissa käytettävien järjestelmien erilaiset kontrollit. Muita valvonnan perusperiaatteita ovat selkeä vastuunjako ja selvät roolit sekä säännölliset raportointirutiinit.

Sisäinen tarkastus

Konsernilla ei ole omaa erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen tarkastuksen tehtäväalueesta. Varainhoitoliiketoiminnan riskienhallinta- ja compliance -toiminnot vastaavat liiketoiminnan riskienhallinnasta ja toiminnan säännöstenmukaisuudesta. Riskienhallinta- ja compliance -toiminnot suorittavat myös liiketoimintaan liittyen erilaisia pistokokeenomaisia tarkastuksia. Toimitusjohtaja voi teettää ulkoisten arvioijien toimesta tarkastuksia tarpeellisiksi katsomillaan alueilla. Toimitusjohtaja raportoi havainnoista hallitukselle.

Riskienhallinta ja riskit

Konsernin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja että riskeihin reagoidaan. eQ Oyj:n hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi hallitus valvoo että riskienhallinta ja valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimiva johto vastaa riskienhallintaprosessin ja valvonnan käytännön toteuttamisesta.

eQ-konserniin kuuluu sijoituspalvelutoimintaa harjoittava ja eQ Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö eQ Varainhoito Oy. eQ Varainhoito Oy:n riskienhallinnasta vastaa riskiasiantuntijoista koostuva pysyvä ja muusta liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintatoiminto, jota johtaa riskienhallintajohtaja. eQ Varainhoidossa toimii riskienhallintajohtajan johdolla säännöllisesti kokoontuva riskienhallintatoimikunta. Riskienhallintoimikunnan tehtäviin kuuluu mm. käsitellä riskienhallintaan liittyvät toiminnan seurantaraportit ja päättää korjaavista toimenpiteistä sekä hyväksyä uudet tuotteet, tuotemuutokset ja vastapuolet.

Konsernin merkittävin yksittäinen riski on liiketoiminnan tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista. Varainhoitoliiketoiminnan tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä. Pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat kuitenkin pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat tasaista kassavirtaa. Corporate Finance toiminnan tulokseen vaikuttaa merkittävästi menestyspalkkiot, jotka ovat riippuvaisia yritys- ja kiinteistökauppojen määrästä. Nämä vaihtelevat merkittävästi vuoden sisällä, sekä suhdanteiden mukaisesti.

eQ-konsernin sijoitustoimintaan liittyvät riskit ovat markkinariski, valuuttariski ja maksuvalmiusriski. Mainituista riskeistä markkinariskillä on suurin vaikutus sijoituksiin. eQ:n sijoitukset ovat varsin hyvin hajautettuna eli yksittäisen rahaston yksittäiseen yhtiöön tekemän sijoituksen vaikutus sijoitusten tuottoon on usein pieni. eQ on pyrkinyt hajauttamaan sijoitustoiminnan riskit sijoittamalla pääomarahastoihin, jotka sijoittavat eri maantieteellisille alueille ja eri toimialoille. Yhtiöllä on sijoituksia pääosin vain euromääräisiin sijoituksiin, joten altistuminen valuuttariskille ei ole merkittävä. Yhtiö tekee uusia pääomarahastosijoituksia vain eQ:n itse hallinnoimiin rahastoihin.

Konsernin maksuvalmiutta seurataan jatkuvasti ja hyvää maksuvalmiutta ylläpidetään sijoittamalla ylilikviditeetti vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat nopeasti ja selkeään markkinahintaan muunnettavissa käteisvaroiksi. Maksuvalmiuteen vaikuttaa oleellisesti pääomarahastojen pääomakutsut ja irtautumiset kohdeyhtiöistä. Rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi konsernilla on käytettävissä luottolimiitti.

Päivitetty 4.11.2019