Yhtiökokous 2024

eQ Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.3.2024 kello 17:00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Ohjeet osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle (suomalainen arvo-osuustili)

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 19.2.2024. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2024 kello 16:00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

1. Sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta: Linkki palveluun >>

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

2. Sähköpostin agm@innovatics.fi tai postin kautta

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa näillä alta saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / eQ Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake eQ Oyj Yhtiökokous 2024 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien eQ Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00

Ohjeet hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.3.2024 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä etäosallistumista ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi ilmoittautua yhtiökokoukseen ja myös halutessaan äänestää ennakkoon.

1. Sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta: Linkki palveluun >>

Asiamiehen tai lakimääräisen edustajan on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumis- ja äänestyspalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee ilmoittautumaan sekä äänestämään edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

2. Sähköpostin agm@innovatics.fi tai postin kautta

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan ja/tai ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan asiamiehen tulee toimittaa näillä verkkosivuilla alta saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot sekä valtakirja Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / eQ Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm(at)innovatics.fi.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake eQ Oyj Yhtiökokous 2024 

Osakkeenomistajan asiamiehen on aina ilmoittautumisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla alta. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja eQ Oyj Yhtiökokous 2024  

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostiosoitteeseen agm(at)innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Osallistumisohjeet

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpien käytössä olevien selainohjelmien uusimpia versioita.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://flik.videosync.fi/katsoja-testi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 19.2.2024 klo 10 – 15.3.2024 klo 16 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta:

1. Sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta: Linkki palveluun >>

Ennakkoon äänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

2. Sähköpostin agm(at)innovatics.fi tai postin kautta

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tulee toimittaa alta saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / eQ Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm(at)innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake eQ Oyj Yhtiökokous 2024 

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Muut ohjeet

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 7.3.2024 klo 16:00 asti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai myös sähköpostitse osoitteeseen eQ.Yhtiokokous(at)eq.fi. Yhtiön johto vastaa lähtökohtaisesti tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa tai viimeistään kahden viikon päästä yhtiökokouksesta yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokouksen 21.3.2024 materiaali:

eQ Oyj - Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

eQ Oyj - Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 esityslista

eQ Oyj - Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle 

eQ Oyj - Palkitsemisraportti 2023

eQ Oyj - Vuosikertomus 2023 

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokouksen 27.3.2023 materiaali:

eQ Oyj - Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023

eQ Oyj - Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 esityslista

eQ Oyj - Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

eQ Oyj - Osakkeenomistajat ehdottavat Päivi Armista Lotta Kopran tilalle hallitukseen

eQ Oyj - Yhtiöjärjestys (päivitetty)

eQ Palkitsemisraportti 2022

eQ Vuosikertomus 2022

eQ Oyj Yhtiökokouksen pöytäkirja 2023

Yhtiökokous 2022

Yhtiökokouksen 23.3.2022 materiaali:

eQ Oyj - Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

eQ Oyj - Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 esityslista

eQ Oyj - Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

eQ Palkitsemisraportti 2021

eQ Vuosikertomus 2021

eQ Oyj Yhtiökokouksen pöytäkirja 2022

Osakkeenomistajien kysymys eQ Oyj Yhtiökokous 2022 ja eQ:n vastaus

Yhtiökokous 2021

Yhtiökokouksen 24.3.2021 materiaali:

eQ Oyj Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.03.2021 esityslista

eQ Oyj - Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

eQ Oyj - Hallituksen suositus ja ehdotus yhtiökokoukselle tilintarkastajan valitsemiseksi

eQ Toimielinten palkitsemisraportti 2020

eQ Toimielinten palkitsemispolitiikka 2021

eQ Oyj Vuosikertomus 2020

eQ Oyj Yhtiökokouksen pöytäkirja 2021

Yhtiökokous 2020

Yhtiökokouksen 25.3.2020 materiaali:

Yhtiökokous 2020 - Muutos kokouspaikkaan 

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 esitysmateriaali 

Yhtiökokous 2020 - Korona-viruksen takia muuttuneet järjestelyt 

Yhtiökokouskutsu 2020

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

eQ Toimielinten palkitsemispolitiikka

eQ Oyj vuosikertomus 2019

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2020

Yhtiökokous 2019

Yhtiökokouksen 25.3.2019 materiaali:

Yhtiökokouskutsu 2019

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle 

eQ Oyj vuosikertomus 2018

Toimitusjohtajan katsaus

Tilintarkastajan raportti

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2018

Yhtiökokouksen 28.3.2018 materiaali:

Yhtiökokouskutsu 2018

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle 

eQ Vuosikertomus 2017 

Toimitusjohtajan katsaus 

Tilintarkastajan raportti

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokouksen 29.3.2017 materiaali:

Yhtiökokouskutsu 2017

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2017 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle 

Vuosikertomus 2016 

Toimitusjohtajan katsaus

Tilintarkastajan raportti

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokous 2016

Yhtiökokouksen 30.3.2016 materiaali:

Yhtiökokouskutsu 2016

Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Vuosikertomus 2015

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2015

Yhtiökokouksen 25.3.2015 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Vuosikertomus 2014

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokous 2014

Yhtiökokouksen 27.3.2014 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Vuosikertomus 2013

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokous 2013

 Yhtiökokouksen 26.3.2013 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Varsinaisen yhtiokokouksen esityslista

Ehdotus hallituksesta

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Vuosikertomus 2012

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2012

Yhtiökokouksen 13.3.2012 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Vuosikertomus 2011

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2011

Ylimääräisenyhtiökokouksen 22.9.2011 materiaali:

Amanda Capital Oyj ylimääräinen yhtiökokouskutsu 22.9.2011

Amanda Capital Oyj ylimääräinen yhtiökokous esityslista

Amanda Capital Oyj varojen jakoa koskevat päätökset

Amanda Capital Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

Amanda Capital Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

Hallituksen selostus osavuosikatsauksen jälkeisistä tapahtumista

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 16.3.2011 materiaali:

Amanda Capital Oyj yhtiökokouskutsu 16.03.2011

Amanda Capital Oyj varsinaisen yhtiökokouksen 2011 esityslista

Amanda Capital Oyj hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

Yhtiökokous 2011 ehdolla olevien hallituksen jäsenten CV:t

Vuosikertomus 2010

Toimitusjohtajan katsaus 2011

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2010

Yhtiökokous 14.4.2010 materiaali:

Yhtiökouskutsu

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2009

Yhtiökokous 30.3.2009 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouksen pöytäkirja