Palkitsemisperiaatteet ja toimielinten palkitsemispolitiikka

eQ-konsernissa käytettävät palkitsemisjärjestelmät perustuvat hallituksen määrittelemään strategiaan ja pitkän aikavälin tavoitteisiin, ja ne toimivat yhtenä keskeisenä työkaluna eQ-konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. eQ-konsernissa palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ja palkita henkilöstöä näiden henkilökohtaisesta suoriutumisesta ja panoksesta eQ-konsernin kannattavuuden kehityksessä sekä eQ-konsernin strategian mukaisesta toiminnasta.

eQ-konsernin palkitsemisperiaatteet kuvaavat niitä periaatteita, joiden mukaan henkilöstöä ja johtoa palkitaan. eQ-konsernin palkitsemisperiaatteet on hyväksytty eQ Oyj:n hallituksessa 5.2.2020. Palkitsemisperiaatteita tarkastetaan vuosittain ja niitä muutetaan tarvittaessa.

eQ - konsernin palkitsemisperiaatteet

eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikassa määritellään yhtiön hallituksen jäseniin ja toimitusjohtajaan sovellettavat yleiset palkitsemista koskevat periaatteet. Sitä laadittaessa on huomioitu myös toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan voimassa olevat palkka- ja työsuhde-etuudet. eQ Oyj:n toimielinten palkitseminen tapahtuu yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan puitteissa. eQ Oyj:n hallitus on 5.2.2020 hyväksynyt eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan ja se on käsitelty eQ Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2020. eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi, sekä aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

eQ Toimielinten palkitsemispolitiikka

eQ Oyj palkka- ja palkkioselvitys

eQ Oyj:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä konsernin johtoryhmälle edelliseltä kokonaiselta tilikaudelta maksetut palkkiot on kuvattu eQ Oyj:n palkka- ja palkkioselvityksessä

eQ Oyj - Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka asettaa raamit yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Muun henkilöstön ja johtoryhmän palkitseminen tapahtuu eQ-konsernin palkitsemisperiaatteissa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Tiedot hallituksen palkitsemisesta

Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa ja jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti lisäksi maksaa hallituksen jäsenille 500 euron suuruisen kokouspalkkion kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Lisäksi matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Palkkiot maksetaan rahana. eQ Oyj:n hallituksen jäsenillä ei ole osakejohdannaisia tai muita palkitsemisjärjestelmiä.

Tiedot toimitusjohtajan palkitsemisesta

Yhtiölle on tärkeää, että toimitusjohtajan palkka on kilpailukykyinen, sillä toimitusjohtajan sitoutuminen ja riittävät kannustimet ovat keskeisiä yhtiön menestymisen kannalta. eQ Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkka luontaisetuineen), jonka suuruus on vuositasolla 492 000 euroa ja suoritukseen sidotusta vuosibonuksesta eQ Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikassa ja eQ-konsernin palkitsemisperiaatteissa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Toimitusjohtajan vuosilta 2016–2018 lykätyt muuttuvat palkkiot, joita ei oltu vielä maksettu 31.12.2019 mennessä (sisältäen kurssimuutoksen ja osinkovastikkeen) olivat 31.12.2019 yhteensä 409 666 euroa.

Lisäksi toimitusjohtaja on eQ:n optio-ohjelmien piirissä. eQ-konsernissa on kaksi optio-ohjelmaa: optio-ohjelma 2015 ja optio-ohjelma 2018. Optio-ohjelman 2015 puitteissa toimitusjohtajalle on alun perin myönnetty 100 000 optio-oikeutta ja ohjelman 2018 puitteissa alun perin 100 000 optio-oikeutta.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyvät TyEL:n mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritetty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa molempien osapuolien toimesta kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Yhtiön päättäessä toimitusjohtajasopimuksen mistä tahansa syystä tai jos sopimus päätetään yhtiön ja toimitusjohtajan yhteisestä sopimuksesta, on toimitusjohtajalla oikeus hänen sopimuksen päättämistä edeltävän kuuden (6) kuukauden kokonaispalkkaansa vastaavaan erokorvaukseen, joka maksetaan sopimuksen päättymispäivänä.

Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta

eQ Oyj:n hallitus päättää "yhden yli" -periaatteen mukaisesti toimitusjohtajan esityksen perusteella johtoryhmään kuuluvien johtajien palkitsemisesta.

Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä muodostuu johtotyhmän jäsenille maksettavasta kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkka luontaisetuineen) ja suoritukseen sidotusta vuosibonuksesta. eQ Oyj:n johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat periaatteet sekä vuosibonusjärjestelmä on kuvattu tarkemmin eQ-konsernin palkitsemisperiaatteissa.

Muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2019 palkkaa ja palkkioita yhteensä 1 720 949 euroa, josta muuttuvien palkkioiden osuus oli 767 980 euroa.

Muun johtoryhmän vuosilta 2016–2018 lykätyt muuttuvat palkkiot, joita ei oltu vielä maksettu 31.12.2019 mennessä (sisältäen kurssimuutoksen ja osinkovastikkeen) olivat 31.12.2019 yhteensä 1 196 827 euroa.

Lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat eQ:n optio-ohjelmien piirissä. eQ-konsernissa on kaksi optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2015 ja Optio-ohjelma 2018. Johtoryhmän muille jäsenille kuin toimitusjohtajalle on optio-ohjelman 2015 puitteissa alun perin myönnetty yhteensä 350 000 optio-oikeutta ja optio-ohjelman 2018 puitteissa alun perin yhteensä 350 000 optio-oikeutta. 

Muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyvät TyEL:n mukaan. Johtoryhmän muilla jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelmää. 

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika 1–3 kuukautta. Muista johtoryhmän jäsenistä ainoastaan eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtajalla on oikeus kuuden (6) kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Tämän lisäksi muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole etukäteen sovittuja erokorvauksia.

Muut vaikuttavassa asemassa olevat henkilöt

eQ-konsernissa on nimetty muut vaikuttavassa asemassa olevat henkilöt (luottolaitoslaki 610/2014 8 luku), joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus konserniin kuuluvien yhtiöiden riskiprofiiliin. Hallitus suorittaa vuosittain arvioinnin vaikuttavassa asemassa olevien henkilöiden nimeämisprosessista. Nimeämisprosessissa kunkin henkilön, henkilöryhmän ja vastuualueen osalta arvioidaan liiketoimintastrategiasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat riskit. Nimeämisprosessi on osa konsernin palkitsemisjärjestelmää ja siinä on huomioitu EBA:n ja ESMA:n ohjeistus. 

Muille vaikuttavassa asemassa oleville henkilöille kuin konsernin johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2019 palkkaa ja palkkioita yhteensä 2 071 300 euroa, josta muuttuvien palkkioiden osuus oli 683 986 euroa.

Muiden vaikuttavassa asemassa olevien henkilöiden vuosilta 2016–2018 lykätyt muuttuvat palkkiot, joita ei oltu vielä maksettu 31.12.2019 mennessä (sisältäen kurssimuutoksen ja osinkovastikkeen) olivat 31.12.2019 yhteensä 855 249 euroa.

Lisäksi osa muista vaikuttavassa asemassa olevista henkilöistä kuin johtoryhmän jäsenistä on eQ:n optio-ohjelmien piirissä. eQ-konsernissa on kaksi optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2015 ja Optio-ohjelma 2018. Muille vaikuttavassa asemassa oleville kuin johtoryhmän jäsenille on optio-ohjelman 2015 puitteissa alun perin myönnetty yhteensä 450 000 optio-oikeutta ja optio-ohjelman 2018 puitteissa alun perin yhteensä 425 000 optio-oikeutta.

Päivitetty 24.6.2020